Salgs- og Leveringsbetingelser for Erhverv

Ornestation Mors Aps
Gammel Møllevej 97
7970 Redsted
CVR: 15 69 29 87
Email: info@ornestationmors.dk
Tel: +45 9776 2133


Erhvervsdrivende skal logge ind på deres erhvervs konto, hvis de vil foretage køb under
Ornestations Mors Erhvervs webshop. Klik oppe i højre hjørne for at logge ind, hvorefter der vil stå ”Velkommen til [Kundens navn]”.


1. Salgsbetingelser

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser vedrører Ornestation Mors’ salg af sæd, produktartikler, herunder insemineringsudstyr og kvikkøbsprodukter, og således i det hele taget alt salg som gennemføres af Ornestation Mors overfor erhvervskunder og finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Betingelserne er gældende uanset, hvorledes salget gennemføres til erhvervskunder.

1.2. Der gælder som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, medmindre dette aftales særskilt.

 

2. Priser

2.1. Opdaterede priser på kvikkøbvarer kan ses på Ornestationmors.dk.

2.2. Alle priser er incl. emballage, men excl. moms, ekspeditionsgebyr og forsendelsesomkostninger.

2.3. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, køber har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er sælger beret-tiget til at ændre prisen med omgående virkning. Sælger underretter hurtigst muligt køber herom.

 

3. Betaling

3.1. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 12 dage.

3.2. Betaling kan ske via bankoverførsel, mobilpay samt med de anviste kredit- og betalingskort.

3.3. Betalinger efter sidste rettidige betalingsdato vil blive pålagt en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

4. Levering og forsinkelse ved salg af andet end sæd

4.1. Disse leverings- og forsinkelsesbetingelser finder anvendelse ved køb hos Ornestation Mors, jf. dog pkt. 5 vedrørende levering og forsinkelse ved salg af sæd.

4.2. Ornestation Mors bestemmer forsendelses-/transportmåden, hvilket blandt andet kan være aktuelt ved porøse varer og/eller porøs produktemballage.

4.3. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod Ornestation Mors i tilfælde af forsinkelse. Køber vil så vidt muligt modtage meddelelse om, at den opgivne leveringstid ikke kan holdes, og om hvornår levering kan påregnes.

4.4. Såfremt køber ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er sæl-ger berettiget til at opbevare varerne for købers regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af køber.

4.5. Ornestation Mors kan ansvarsfrit annullere en aftale om køb, hvis levering forhindres eller væsentligt vanskeliggøres.

4.6. Ornestation Mors forbeholder sig retten til at foretage delleverancer i forbindelse med restordrer. Køber betaler ikke fragt for delleverancer i forbindelse med restordrer.

 

5. Levering og forsinkelse ved salg af sæd

5.1. Levering sker med Ornestation Mors’ egne biler, medmindre andet er aftalt mellem køber og Ornestation Mors.

5.2. Hvis avler har bestilt navnesæd, giver Ornestation Mors så vidt muligt meddelelse til avler, hvis levering ikke kan ske.

5.3. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod Ornestation Mors i tilfælde af forsinkelse af sæden. Køber vil så vidt muligt modtage meddelelse om, at den opgivne leveringstid ikke kan holdes, og om hvornår levering kan påregnes.

5.4. Såfremt køber ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er sæl-ger berettiget til at opbevare varerne for købers regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af køber.

5.5. Ornestation Mors kan ansvarsfrit annullere en aftale om køb, hvis levering forhindres eller væsentligt vanskeliggøres.

 

6. Risikoens overgang

6.1. Risikoen for en leverance overgår til køber, når leverancen er kommet frem til køber eller er kommet frem på det aftalte afhentningstidspunkt.

 

7. Mangler ved Kvikkøbvarer

7.1. Ornestation Mors påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering af et solgt produkt har fundet sted jfr. pkt. 6, at foretage omlevering eller afhjælpning efter valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling, jf. dog pkt. 8 vedrørende mangler over sæd.

7.2. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med Ornestation Mors eller producentens forskrifter.

7.3. Hvis Ornestation Mors får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Ornestation Mors bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

7.4. Køber er afskåret fra at kræve godtgørelse for det direkte og/eller indirekte tab, som køber er påført i forbindelsen med manglen.

7.5. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten for Ornestation Mors eller producentens regning og risiko.

 

8. Mangler ved den leverede sæd

8.1. Hvis køber ikke opnår drægtighed ved brug af det købte produkt, eller produktet medfører mindre kuld, betyder det ikke umiddelbart, at det leverede produkt er defekt/utilstrækkelig.

8.2. Køber kan højst kræve omlevering af produktet, såfremt det leverede er mangelfuld.

8.3. Omlevering omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet opbevaret og anvendt i overensstemmelse med Ornestation Mors og SEGES ”Regler for DanBred KS-stationer”. Ellers er generelle regler for EU godkendte ornestationer gældende.

8.4. Hvis Ornestation Mors har mangelfulde leverancer eller varer tilbagesendt med henblik på omlevering, skal køber bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

8.5. Køber er afskåret fra at kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller godtgørelse for det direkte eller indirekte tab, som køber måtte være blevet pådraget i henhold til manglen.

 

9. Aftale vedr. køb af sæd

9.1. Køber skal underskrive genetikforsyningsaftale vedrørende DanBred avls materiale til DanBred inden køber er berettiget til at købe DanBred sæd fra Ornestation Mors ApS.

9.2. Køber skal underskrive hjemmeavlsaftale med Danish Genetics inden man kan købe Danish Genetics navnesæd hos Ornestation Mors ApS.

9.3. Køber skal underskrive hjemmeavlsaftale med Topigs Norsvin inden man kan købe Topigs Norsvin navnesæd hos Ornestation Mors ApS.

9.4. Køber skal anvende den leverede renracede sæd i egen bedrift og må ikke videresælge eller på anden måde overlade tredjemand brugen af den købte sæd. Der henvises yderligere til selskabernes betingelser.

 

10. Ejendomsret

10.1. Ejendomsretten til det købte forbliver ved Ornestation Mors, indtil fyldestgørende betaling er foretaget. Der tages således ejendomsforbehold for det solgte i overensstemmelse med de almindelige regler herfor.

 

11. Produktansvar ved salg af andre produkter end sæd

11.1. Ornestation Mors har tegnet produktansvarsforsikring. Ornestation Mors påtager sig kun produktansvar for forhold, der er dækket af produktansvarsforsikringen. På købers anmodning udleveres kopi af forsikringsbetingelserne.

11.2. Forvolder en leverance fra Ornestation Mors skade, er Ornestation Mors ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Ornestation Mors eller personer eller virksomheder, der har handlet på Ornestation Mors vegne.

11.3. Ornestation Mors har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

11.4. Ornestation Mors’ eventuelle ansvar omfatter ikke købers indirekte tab, herunder driftstab eller tabt fortjeneste.

 

12. Produktansvar ved salg af sæd

12.1. Ornestation Mors indestår for, at sædens kvalitet og sundhedstilstand opfylder de offentlige krav i Danmark, herunder at den leverede sæd kommer fra orner, der ikke har udvist kliniske symptomer på sygdom på opsamlingsdagen.

12.2. Da den leverede sæd ikke kontrolleres for forekomst af uønskede vira eller sygdoms-kim, kan Ornestation Mors ikke gøres ansvarlig for fejl og defekter ved den leverede
sæd og for følgerne ved brug af sæden udover, hvad der er fastsat i nedenstående punkter.

12.3. Ornestation Mors er kun ansvarlig for skade. Herunder smitte på det inseminerede dyr og købers øvrige besætning, som indtræder efter brug af den leverede sæd, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Ornestation Mors eller personer eller virksomheder, der har handlet på Ornestation Mors’ vegne.

12.4. Ornestation Mors’ ansvar omfatter i så tilfælde kun købers dokumenterede tab ved umiddelbare skader forårsaget som følge af fejl eller defekter ved den leverede sæd – dog højst kr. 5.000 pr. skadevoldende sædportion og maksimalt kr. 50.000 pr. besætning og skade, idet samtidig levering af flere skadeforvoldende sædportioner i denne sammenhæng betragtes som én skade.
Ornestation Mors’ eventuelle ansvar omfatter ikke købers indirekte tab, herunder tabt dækningsbidrag som følge af sygdom eller ændring af sundhedsstatus eller udgifter til reetablering af besætning.

 

13. Købers undersøgelsespligt

13.1. Køber er forpligtet til straks at undersøge leverancen umiddelbart efter dens modtagelse for at kontrollere følgesedlens indhold og sikre sig, at det der den bestilte mængde, som er leveret. Samtidig forpligter køber sig til at sikre sig, at leverancen kvalitetsmæssigt er i overensstemmelse med det aftalte.

13.2. Ornestation Mors’ ansvar overfor køber er betinget af, at køber giver Ornestation Mors meddelelse om sit krav straks, men senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber burde have opdaget manglerne.

13.3. Sælger er i tilfælde af, at det købte bliver returneret (eksempelvis som følge af ophævelse, fortrydelse m.v.) forpligtet til at undersøge varerne på tilstrækkelig vis og inden rimelig tid. Ligeledes skal sælger ved opgørelse af en evt. værdiforringelse, afvisning af reklamation mv. kunne dokumentere baggrunden for denne vurdering.

 

14. Videresalgsklausul

14.1. Køber skal anvende den leverede sæd i egen bedrift, og må ikke videresælge eller på anden måde overlade 3. mand brugen af den købte sæd.

 

15. Persondataret

15.1. Ved køb på Ornestation Mors hjemmeside (Ornestationmors.dk) indsamles følgende oplysninger omkring køber: Navn, adresse, telefonnumre, e-mail adresse, CVR og CHR nr.

15.2. Disse oplysninger anvendes til at ekspedere købers ordre og opbevares i fem år fra købers sidste køb, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål, ligesom de ikke videregives eller sælges.

15.3. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger hos Ornestation Mors.

15.4. Ornestation Mors indsamler kun personoplysninger ved købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

15.5. Køber kan til enhver tid kræve indsigt i hvilke personlige oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber har ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Ornestation Mors er forpligtet til at rette eller slette oplysningerne om en køber, der gør indsigelse såfremt de registrerede oplysninger er fejlbehæftet eller vildledende. Køber kan ligeledes k lage til info@ornestationmors.dk, vedrørende retlige forhold.

15.6. Ornestation Mors henviser i øvrigt til Ornestation Mors Cookie- og Privatlivspolitik som kan ses på Ornestationmors.dk

 

16. Voldgift

16.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Ornestation Mors og køber, bortset fra tvister der kun vedrører betaling af leverancer, skal afgøres endeligt ved DS-Voldgiftsretten jvf. dog pkt. 16.3. og pkt. 16.4. nedenfor.

16.2. Afgørelsen sker under anvendelse af Regler for DS-Voldgiftsretten og på grundlag af gældende dansk ret, idet Voldgiftsretten dog ved sin afgørelse kan tage hensyn til billighed.

16.3. Hvis en tvist vedrører krav, der har en økonomisk værdi over kr. 2.500.000, kan køber vælge at anlægge sag ved de ordinære domstole, hvor sagen da afgøres i overensstemmelse med retsplejelovens regler og på grundlag af gældende dansk ret, men uden hensyntagen til billighed.

16.4. Er der anlagt sag ved de ordinære domstole mod Ornestation Mors, skal Ornestation Mors uanset aftalen om voldgift og uanset regreskravets størrelse kunne medindstævne (= adcitere) køber under en sådan retssag. Er der anlagt sag ved de ordinære domstole mod køber, skal køber uanset aftalen om voldgift og uanset regreskravets størrelse kunne medindstævne (= adcitere) Ornestation Mors til en sådan retssag.

 

17. Tvistligheder i øvrigt

17.1. Måtte der opstå tvister mellem køber og sælger om andre forhold end angivet i pkt. 16, da skal disse tvister afgøres af Danmarks Domstole i overensstemmelse med rets- plejelovens regler og efter den til enhver tid gældende danske lovgivning og praksis.